Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.

Dalsze przeglądanie witryny oznacza akceptację Polityki plików cookies.
 
e-sklep 

Karty gwarancyjne/Paszporty

Treść (WZÓR) karty gwarancyjnej obowiązującej dla urządzeń z działu FIZJOTERAPIA/REHABILITACJA:

 

WARUNKI GWARANCJI
ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA

 (Przeczytać obowiązkowo!)

 

1. Accuro - Sumer sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 15/17, udziela gwarancji na produkt, na okres podany w rubryce: „okres gwarancji”, umieszczonej na ostatniej stronie karty gwarancyjnej. Okres ten liczony jest od daty sprzedaży, wpisanej na karcie przez Sprzedawcę.

2. Accuro -Sumer sp. z o. o. jest autoryzowanym i jedynym wykonawcą serwisu dla wyrobów sprzedawanych pod własną marką oraz wyrobów Chattanooga Group.

3. Niniejszy dokument uprawnia do serwisu gwarancyjnego na terenie RP.

4. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie, w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do serwisu Accuro - Sumer.

5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.

6. Naprawy realizowane są w siedzibie serwisu Accuro - Sumer (patrz stopka adresowa).

7. W przypadku, gdy wykonanie naprawy wymaga części zamiennych niedostępnych na polskim rynku, termin naprawy przedłuża się o czas konieczny do ich sprowadzenia.

8. Przed dostarczeniem lub wysłaniem produktu do serwisu, należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z serwisem  Accuro - Sumer, w celu ustalenia z konkretnym i kompetentnym pracownikiem serwisu lub działu obsługi klienta, optymalnej (najlepszej) procedury dalszego postępowania, właściwej dla danego przypadku.

9. Urządzenie trafiające do serwisu w celu naprawy i/lub przeglądu technicznego musi być dostarczone wraz z istotnymi akcesoriami i przewodami zasilającymi chyba, że konkretny i kompetentny pracownik działu serwisu lub obsługi klienta wyda inne dyspozycje w tym względzie. Nie dopełnienie tego wymogu może skutkować przedłużeniem się czasu naprawy. Przykładowe wymagania:

 • laseroterapia - sterownik, przewód zasilający, sondy laserowe
 • magnetoterapia - sterownica, generator (generatory), wszelkie przewody będące na wyposażeniu aparatu
 • terapia uciskowa - sam sterownik
 • elektroterapia – aparat, przewody pacjenta, elektrody,
 • ultradźwięki – aparat, głowice ultradźwiękowe,
 • combo – aparat, przewody pacjenta, elektrody, głowice ultradźwiękowe,
 • laseroterapia – aparat, sondy laserowe.

10. W przypadku nieuzasadnionego przesłania aparatu do serwisu na koszt Accuro –Sumer zastrzegamy sobie prawo do obciążenia nabywcy kosztem tego transportu (w obie strony, płatne za pobraniem kurierowi, przy odbiorze aparatu) lub w skrajnych przypadkach  prawo do odmowy przyjęcia przesyłki.

11. W przypadku przesłania aparatu do serwisu na koszt Accuro - Sumer firmą kurierską / spedycyjną inną niż ta, z którą Accuro - Sumer posiada podpisaną stosowną umowę (umowy), zastrzegamy sobie prawo do odmowy odbioru przesyłki, jeżeli koszty z tym związane będą znacząco wyższe od normalnych, występujących zazwyczaj, a wynikających z w/w umów.

12. Użytkownik, we własnym interesie, powinien pamiętać o dostarczeniu do serwisu wraz z urządzeniem: adresu zwrotnego, nr telefonu, nazwiska osoby kontaktowej i/lub uprawnionej do podejmowania decyzji, a także nazwiska osoby z serwisu, z którą dokonano uzgodnień w sprawie naprawy . W miarę możliwości powinien też dołączyć krótki (choćby odręczny) opis objawów usterki. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować wydłużeniem się czasu naprawy!

13. Naprawy nie podlegające gwarancji o wartości do 200 zł brutto realizowane są bez konsultacji z użytkownikiem. Naprawy o wartości powyżej 200 zł brutto będą konsultowane telefonicznie, a ich koszt ustalany na podstawie indywidualnej wyceny, zgodnej z aktualnym cennikiem.

14. Płatność za wszelkie naprawy nie podlegające gwarancji odbywa się przed wydaniem sprzętu, zazwyczaj za pobraniem u kuriera, w momencie odbioru aparatu lub ewentualnie (na specjalne życzenie) przelewem bankowym, przed odesłaniem do użytkownika.

15. Gwarancja nie obejmuje:

 • wszelkich uszkodzeń mechanicznych i termicznych np. urwania,  stłuczenia, pęknięcia, wygięcia, zarysowania, deformacje itp.
 • uszkodzeń związanych z funkcjonowaniem urządzenia w środowisku niezgodnym ze szczegółowymi wymaganiami opisanymi w instrukcji obsługi
 • uszkodzeń przewodu zasilającego oraz napraw z tym związanych
 • elektrod i przewodów pacjenta, które ulegają naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji
 • usterek powstałych na skutek niewłaściwego (nieumiejętnego) i/lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i eksploatacji produktu, jego przechowywania i konserwacji lub samowolnej naprawy
 • wszelkich czynności związanych z bieżącą konserwacją, czyszczeniem i regulacją urządzenia, opisanych w instrukcji obsługi
 • urządzeń, w których samowolnie naruszona została plomba zabezpieczająca
 • urządzeń, w których dokonano przeróbek i zmian konstrukcyjnych bez wiedzy i pisemnej zgody serwisu Accuro - Sumer
 • urządzeń, w których podłączono dodatkowe wyposażenie, inne niż oryginalne, zalecane i/lub dostarczane przez producenta uszkodzeń powstałych na skutek przypadku lub siły wyższej oraz tych okoliczności, za które nie odpowiada ani producent ani sprzedawca
 • zużycia urządzenia spowodowanego normalnym procesem jego eksploatacji
 • WYMIANY BEZPIECZNIKÓW w przypadku ich spalenia (WAŻNE: wymiana bezpieczników leży zawsze w gestii użytkownika i jest jedną z czynności o charakterze konserwacyjnym, opisanych w instrukcji obsługi; nie jest rozumiana przez producenta jako nieuprawniona ingerencja w konstrukcję urządzenia i nie skutkuje utratą uprawnień

16. Podstawą do przeprowadzenia przez serwis naprawy gwarancyjnej produktu jest dostarczenie wraz z kompletnym urządzeniem (patrz pkt. 9.) oryginału karty gwarancyjnej. Kserokopie karty nie są honorowane. Nie wystawia się duplikatu karty gwarancyjnej.

17. Karta gwarancyjna wypełniona w sposób niepełny lub niepoprawny może być uznana przez serwis Accuro – Sumer za nieważną. W szczególności numer seryjny produktu musi odpowiadać numerowi seryjnemu wpisanemu do karty gwarancyjnej. Data sprzedaży znacząco różna od daty produkcji musi być, na żądanie serwisu, dodatkowo udokumentowana. Wszelkie zmiany i poprawki treści karty gwarancyjnej są ważne tylko w przypadku dokonania ich przez gwaranta, tj. Accuro - Sumer.

18. Użytkownik przekazujący produkt wraz z niniejszą kartą do naprawy w serwisie akceptuje wszystkie powyższe warunki udzielonej gwarancji.

 

ACCURO - SUMER sp. z o.o.

01-217 Warszawa; ul. Kolejowa 15/17

tel. 0-22 423 28 12, 423 32 68

fax 0-22 862-02-96

biuro@accuro-sumer.pl               www.accuro-sumer.pl

 

Firma ACCURO-SUMER Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres .......... miesięcy od daty sprzedaży na urządzenie:

 

....................................................................................................................................................

                                                       (nazwa i typ urządzenia)

 

Numer seryjny:   ...........................................................................................................................         

Data sprzedaży:   ..........................................................................................................................

 

 

pieczęć i podpis producenta/dystrybutora..........................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć i podpis gwaranta)

 

 

 

 

 

 

 

 (pieczęć i podpis sprzedawcy)

 

 

 

 

data przeglądu / naprawy

opis przeglądu lub wykonanej naprawy

podpis i pieczęć

 

Pierwszy przegląd techniczny

 

 

 

 

 

Pierwszy przegląd techniczny ważny jest przez 24 miesiące od daty jego wykonania. Kolejne przeglądy techniczne / dopuszczające są płatne i wykonywane co 12 miesięcy, w serwisie Accuro – Sumer, na koszt użytkownika i z jego inicjatywy.

 

Treść (WZÓR) karty gwarancyjnej obowiązującej dla urządzeń z działu FITNESS:

---